VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine)

EESMÄRK

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) eesmärk on arendada elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vahelisi seoseid. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi nende omandamise viisist hoolimata. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana.

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ja annab võimaluse ennast teostada. 

NB! Tähtis on taotlemisele eelnev kogemusest õpitu analüüs ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

VÕIMALUSED

VÕTA võimaldab arvestada
 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
 • täienduskoolitustel õpitut
 • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi
VÕTA-t saab kasutada
 • sisseastumisel
 • õppekava täitmiseks
 • poolelijäänud õpingute jätkamisel

KUIDAS TAOTLEDA?

1. samm on taotleja eneseanalüüs ja nõustamine

 • Võrdle varem õpitut õppekavaga millel soovid õppida ja lõpetada. Õppekavad moodulite ja õpiväljunditega leiad TKAK koduleheltlink opens on new page või õppeinfosüsteemis Tahvellink opens on new page
 • Tutvu õppekava moodulite õpiväljunditega. Õpiväljund näitab, mida mooduli läbinu peab teadma ja oskama.
 • Sinu olemasolevad teadmised ja oskused peavad täitma õppekava moodulite kõik õpiväljundid.
 • Kui leiad oma õppekavast mooduleid, mille õpiväljundid oled enda hinnangul omandanud juba varem õpitud aine/mooduli, töökogemuse või täiendkoolituse raames, saad taotleda selle mooduli või moodulite või moodulite teemade VÕTA-ga arvestamist.
 • NB! Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekavas oleva mooduliga!

Töökogemusest ja iseseisvalt õpitu tõendamiseks tuleb alati kirjutada põhjalik eneseanalüüs, mille juures on soovitav võtta aluseks STARR meetod 
VÕTA küsimustega pöördu kooli VÕTA nõustaja poole, ruum 315A või metoodik@tkak.eelink opens on new page, kes selgitab, kuidas taotlemine toimub, millised on võimalikud kitsaskohad ja annab nõu, kuidas sobib varem õpitu õppekava konteksti.

2. samm on taotluse koostamine ja esitamine

VÕTA taotus esitata õppeinfosüsteemis Tahvellink opens on new page

 • Lisa laadides taotlusele õppeinfosüsteemis tõendusmaterjalid:
  • varasemad õpingud – akadeemiline õiend, hinneteleht, diplom (välismaal asuva õppeasutuse keskuse tõend), ainete/moodulite sisukirjeldused, õpiväljundid;
  • täienduskoolitus – kursuste diplomid ja tunnistused, sisukirjeldused, programmid, päevakavad vm;
  • töökogemus – kogemusest õpitu eneseanalüüs, ametijuhend, tõend asutusest, õpimapp, kutsetunnistus, tehtud tööde näidised, CV vm;
  • kombineeritud taotlus – konkreetsetest kogemustest lähtuvalt, täiendusõppest ja/või formaalsest õppest õpitut tõendavad asjassepuutuvad materjalid (vt eespool nimetatut)

Nõustaja võtab taotlejaga ühendust, kui taotlus on ebakorrektne või dokumendid puudulikud!

3. samm on taotluse hindamine

 • VÕTA hindaja hindab taotlust 7 kalendripäeva jooksul
 • Hindaja küsib vajadusel taotlejalt lisadokumente, kutsub vestlusele
 • Hinnatakse varem õpitu vastavust õppekava vastava mooduli(te) õpiväljunditele. Seda on oluline silmas pidada ka õpitu eneseanalüüsi kirjutamisel.

4. samm on otsus

 • Positiivse hindamisotsuse korral kinnitab hindaja esitatud taotluse
 • Varasemate tasemeõppes läbitud õppeainete/moodulite puhul läheb õppeinfosüsteemi kirja originaalsooritus, sh märgitakse vastav õppeasutus ja arvestuspunktid, mis kajastub hiljem õppeinfosüsteemis õpilase dokumentide all ja õpitulemustes.
 • Täiendusõppe, töökogemuse ja kombineeritud taotluse puhul läheb õppeinfosüsteemi kirja originaalsooritus, sh märgitakse vastav koolitus- või õppeasutus ja õppe maht tundides vastavalt õppekavas olevale moodulile/teemale, mis samuti kajastub õppeinfosüsteemis õpilase dokumentide all ja õpitulemustes.

PIIRANGUD

 • VÕTA-ga ei arvestata lõputööd või lõpueksamit.

KUIDAS KIRJUTADA ENESEANALÜÜSI STARR MEETODIL

Kui soovid taotleda õppekava täitmisel töökogemusest õpitu VÕTA-ga arvestamist, tuleb taotlusele lisada ka eneseanalüüs. Eneseanalüüsi võib tarvis olla ka täiendkoolitusest õpitu ja kombineeritud taotluste puhul. Üks võimalus on ehitada eneseanalüüs üles, kasutades STARR meetodit.

Soovitus: vali iga õpiväljundi tõendamiseks töökogemusest üks konkreetne asjakohane näide!

S – situation; olukord (taust, osapooled, asukoht jm), kus kogemus saadi, nt töökoha kirjeldus või konkreetne üksikjuhtum.
T – task; ülesanded ja rollid, mida täitsid, nt koht organisatsiooni struktuuris, vastutusala, tööülesanded.
A – activities; tegevused ja meetodid (tehnikad, ettevalmistus, meetodi valik ja alternatiivid, kuidas eesmärgini jõudsid).
R – results; kõige olulisemad tulemused (parimad, aga ka üllatuslikumad, mis panid oma tegevust analüüsima ja muutma), kes, kuidas ja mille põhjal hindas, mida tulemustega edasi tehti. Kõige parem on, kui seletus lähtub põhimõttest „enne ja nüüd“ – taotleja eristab varem saavutatud tulemusi praegustest, kirjeldab nende vahet ja näitab oma arengut.
R – reflection; analüüs, milles selguvad taotleja pädevused ja taotletava mooduli õpiväljundite vahelised seosed

Analüüs peab loogiliselt seostuma eelnevate osade ja esitatud tõendusmaterjalidega!

Too välja enda õppimis- ja arengukohad, enda saavutused ja oskused, mis läks hästi, mida võinuks teisiti teha!

Hindaja peab eneseanalüüsi lugedes ja seda tõendusmaterjalidega kõrvutades mõistma, et sul on vajalikud teadmised/oskused olemas.

KASULIKUD VIITED

 

Lingid nendele õppematerjalidele on leitavad ka HTMi veebilehel, Haridusportaali VÕTA lehellink opens on new pageVÕTA lehel"> ning Innowiselink opens on new pageInnowise"> kodulehel.

VÕTAt tutvustavad videoklipid „Mis on VÕTA?“

Klipp eesti keeles: https://www.youtube.com/watch?v=sLwMADK1Od8link opens on new page ja lühikokkuvõte: https://www.youtube.com/watch?v=wu4LQd8DoKQlink opens on new page
Vene keeles: https://www.youtube.com/watch?v=QIelkUJDrrElink opens on new page
Inglise keeles: https://www.youtube.com/watch?v=3EEzUfa0_3Alink opens on new page

 

 

Avaldatud 02.11.2018. Viimati muudetud 14.06.2024.