Üldinfo

Tallinna Kopli Ametikool on ainus munitsipaalkutsekool Tallinnas, mis alustas õppetööga 2003.aastal

Kooli vajadus sündis koostöös Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi Tallinna LV) ja kohalike ettevõtjate ühishuvist koolitada oskustöölisi kasvavale tööturule.  

Alates 2008. aastast on koolis rakendunud kaasava hariduse põhimõtted, loodud on õpperühmad hariduslike erivajadustega lastele (edaspidi HEV). HEV õpilastele pakume võimetekohast ja eduelamust pakkuvat, tema individuaalset arengut toetavat erialast teadmist ja iseseisva eluga hakkamasaamise oskusi.  

Õppevormidena pakub kool statsionaarset koolipõhist, sessiooni- ja töökohapõhist õpet. Alates 2023/2024 õa. korraldab kool põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses mittestatsionaarses õppevormis põhikooli- ja gümnaasiumiõpet üldõppekavade õppevaldkonnas.

Õppeliikidena on koolis tasemeõpe ja täiendõpe. Tasemeõpe jaguneb: kutsekeskharidusõpe, kutseõpe põhihariduse baasil ja põhihariduse nõudeta kutseõpe.

Tallinna Kopli Ametikoolis on viis õppekavarühma; ehitus ja tsiviilrajatised, elektrienergia ja energeetika, aiandus, koduteenindus ja käsitöö. 

Kooli visioon ja missioon

Tallinna Kopli Ametikooli lõpetajad on tööturul oma valdkonnas hinnatud ja nõutud.

Tallinna Kopli Ametikooli missiooniks on pakkuda erineval tasemel koolitust taotlevatele inimestele taseme- ja täiendõppe võimalusi, kasutades selleks kaasaja nõuetele vastavaid konkurentsivõimelisi õppekavasid, -metoodikat ja -baasi ning professionaalset personali.

Põhiväärtused 

Tallinna Kopli Ametikooli põhiväärtusteks on:

  • T - töökus
  • K - kompetentsus 
  • A - avatus
  • K – kaasaegsus 

Viimase viie aasta jooksul on TKAK panustanud turundustegevusse ja kooli maine kujundamisse, ent soovitud läbimurre on vaid osaliselt realiseeritud. Sisehindamise aruandeslink opens on new page välja toodud põhjendatus viitab:

  • vähesele uuenduslikkusele kutsehariduse suunal,
  • mõõdukusele  õpetajaskonna kaasatuses arengusse,
  • kasutamata võimalustele digipädevuste kohandamisel õppetöös,
  • õppijate kasvavale huvile täienduskoolituste, sh. PRÕM* ja huvihariduse suunal.

Kool asub kiirelt arenevas Kopli piirkonnas ja on väga hea avaliku transpordi juurdepääsuga õppuritele. Piirkonna eripärast ning haridusmaastiku uuendustest kantuna on TKAK läbi töötanud hetkeolukorra ning kaardistanud uue, strateegiliste muudatuste vajaduse, saabuval arengukava perioodil. 

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL ARENGUKAVA 2023-2027link opens on new page

Avaldatud 02.11.2018. Viimati muudetud 25.03.2024.