Toetused

ÕPPETOETUSED

Põhitoetus

Põhitoetust saab taotleda õpilane, kes:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku; tähtajalise elamisloa; alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • õpib kutseõppe õppekaval, kus on riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskohti;
  • õpib statsionaarses õppes ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Põhitoetuse taotlmine ja määramine toimub läbi õppeinfosüsteemi TAHVELlink opens on new page. Toetust saab taotleda viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas – septembris ja veebruaris. Esimese aasta või kursuse õpilased esimesel semestril toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestused koostatakse ja toetusi määratakse.

Põhitoetuse maksmise aluseks on õpilaste paremusjärjestus õppetulemuste põhjal. Põhitoetuse suuruseks on 60 eurot kuus. Akadeemilise puhkuse ajal põhitoetust taotleda ei saa.

Õppeasutusel on õigus mitte määrata õppetoetust õpilasele, kes puudub põhjuseta õppetööst või ei täida kooli põhimääruses, sisekorraeeskirjas või õppekorralduseeskirjas kehtestatud kohustusi. Samuti on koolil õigus lõpetada või peatada õpilasele toetuse maksmine, kui õpilane rikub oluliselt õpilase kohustusi.

Eritoetus

Eritoetust saab taotleda õpilane, kellel on majandusliku olukorra tõttu õpingute jätkamine takistatud. 

Eritoetuse taotlmine ja määramine toimub läbi õppeinfosüsteemi TAHVELlink opens on new page koos õppekorralduseeskirjas üles loetletud lisadokumentidega.

Õppetoetuste määramise komisjon otsustab põhi- ja eritoetuse saajad.

 

SÕIDUKULUDE HÜVITAMINE

Sõidukulude hüvitamist saavad õppeasutuselt taotleda õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskohtadel ja kelle elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas.

Õpilasele hüvitatakse ühistranspordi kasutamisel tekkinud sõidukulud. Abikõlbulikuks loetakse ühistranspordi liik, mis on hinnalt soodsaim.

Iga päev õppeasutusse sõitvale õpilasele kompenseeritakse sõidu maksumus arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas.

Õpilaskodus või üürikorteris elavatele õpilastele, kes omandavad kutsekeskharidust või õpivad teise või kolmanda taseme kutseõppes, kompenseeritakse kooli ja alalise elukoha vahel sõitmine neli korda kuus. Neljanda ja viienda taseme kutseõppe õpilastele kompenseeritakse kojusõit kaks korda kuus. Lisaks kompenseeritakse riiklikeks pühadeks või koolivaheajal koju ja tagasi kooli sõitmise kulud.

Koolil on õigus hüvitada õpilasele ka muid õppes osalemisega seotud sõidukulusid, näiteks seoses praktikal käimisega või õpilasvõistlustel osalemisega.

Sõidukulude hüvitamiseks peab õpilane esitama koolile avalduse õppeperioodi alguses läbi õppeinfosüsteemi TAHVELlink opens on new page.

Sõidukulude aruanne  esitatakse koos kuludokumentidega (sõidupiletid) iga kalendrikuu kohta järgneva kuu 5-ndaks kuupäevaks.

Avaldatud 02.11.2018. Viimati muudetud 06.10.2023.