Praktikakorralduse alused

Praktika ettevalmistus

 • Õppeosakond  koostab igaks õppeaastaks praktikakorralduse kava, milles määratletakse kindlaks praktikaperioodid. 
 • Õppeaasta alguseks kinnitab kooli direktor õppetöögraafiku, kus on määratud praktikaperioodid õppegrupiti.
 • Õppekavast tuleneva praktikakoha leidmine toimub õppesuunajuhi eestvedamisel õpilase ja praktikakohaga koostöös. Õpilaste ettepanekud praktikaettevõtete osas peavad olema esitatud koos kinnituskirjaga (lisa 7) õppesuunajuhile hiljemalt üks (1) kuu enne praktika algust.
 • Praktikakoha vastavuse tingimustele (juhul kui ettevõte ei ole kooli lepinguline koostööpartner), mis võimaldavad täita praktikale seatud õpieesmärke ja saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundid otsustavad ühiselt õppesuunajuht ja ettevõte. 
 • Igale õppegrupile on määratud kuraator (koolipoolne juhendaja), kelle ülesandeks on praktikale suunamine, praktika kontrollimine ja praktika lõppedes praktika dokumentide vastuvõtmine ja edastamine õppesuunajuhile.
 • Kool viib läbi ettevõttepoolsetele juhendajatele praktikauhendajate koolituse.
 • Ettevõtte informeerimine ja juhendamine seoses õpilase õpistiilist ja puudest tingitud erivajadusest.abistamine sobivate tööülesannete leidmisel.

Praktikadokumendid

 • Praktikajuhendi (lisa) koostab õppesuunajuht koostöös kutseõpetajaga.  Praktika eesmärke, ülesandeid, juhendamist, hindamist ja tagasisidestamist käsitlev juhend õpilasele ning kooli- ja ettevõttepoolsele praktikajuhendajale.
 • Praktika läbiviimiseks sõlmitakse kooli, õppija või tema seadusliku esindaja ja praktikat korraldava asutuse või ettevõtte vahel praktikaleping. Praktikalepingud vormistatakse reeglina üks nädal enne praktika algust. Kooli poolt allkirjastab lepingud õppesuunajuht.. 
 • Õpilase individuaalne praktikakava on praktikalepingu lisa, mille koostab õppesuunajuht koostöös kutseõpetajaga, kus on kirjas õppija individuaalne praktika eesmärk, ülesanne ja praktika õpiväljundid.
 • Õpilase praktikapäevik sisaldab praktikal igapäevaseid tööülesandeid, õpikogemuse analüüsi ja praktikakohapoolse juhendaja igapäevast hinnangut õppeprotsessile ja praktika kokkuvõtvat hinnangut.
 • Õpilase praktikaaruanne on õppeprotsessi analüüsiks ja hindamiseks koostatud aruanne, mille õpilane esitab praktika kokkuvõtvaks hindamiseks.
 • Peale praktikat toimub praktika kaitsmine, millest võtavad osa õppegrupi õpilased, erialaõpetajad, õppesuunajuht, õppedirektor ja võimaluse korral ettevõtte esindaja. Praktika kaitsmine tingimused määrab õppesuunajuht.
 • Praktika koondaruande koostab õppesuunajuht iga aasta praktikakorralduse kava täitmise praktika tulemuste analüüsiks.

Praktikale suunamine ja läbiviimine

 • Vähemalt üks (1) päev enne praktikaperioodi algust kutsub õppesuunajuht kokku praktikale suunduva õpperühma koos kuraatoriga, kus selgitatakse õpilastele praktikandi õigusi ja kohustusi ning teisi praktikaga seotud küsimusi ning viiakse läbi ohutuslalane instrueerimine. Jagatakse kätte praktika dokumendid ja selgitatakse nende täitmist. 
 • Koolipoolne praktikajuhendaja juhendab ja nõustab õpilast kogu praktikaperioodi vältel ning vajadusel teavitab ja nõustab praktikakohapoolset juhendajat praktika ettevalmistamise ja läbiviimise küsimustes, sh dokumentatsiooni täitmisel.
 • Koolipoolne praktikajuhendaja külastab õpiprotsessi jälgimiseks ning praktika õpiväljundite saavutamise tagamiseks praktikakohta vähemalt ühel korral praktika perioodi vältel. 
 • Õpilane tagastab ühe eksemplari praktikalepingu ettevõtte poolt allkirjastatult kuraatorile hiljemalt ühe nädala jooksul. Kogu õpperühma allkirjastatud praktikalepingud tagastab õppesekretärile õpperühma kuraator.
 • Praktikalepingute laekumiste arvestust peab õppesekretär.

Praktika sooritamine

 • Praktika loetakse sooritatuks kui õpilane:
 • On töötanud praktikaettevõttes ettenähtud aja vastavalt praktikajuhendile;
 • Praktika tunni pikkuseks on akadeemiline tund;
 • Praktika sooritamise eelduseks on kõigi õpiväljundite saavutamine.
 • Sooritamata praktika on õppevõlgnevus, mille likvideerimiseks peab õpilane leidma aja väljaspool õppetööd koostöös koolipoolse ja praktikakohapoolse juhendajaga
 • Peale praktika lõppu peab õpilane koheselt esitama kuraatorile nõuetekohaselt täidetud praktikapäeviku, õpilase iseloomustuse praktikaettevõttest ja õpilase- poolse analüüsi;
 • Praktikalepingu ennetähtaegne lõpetamine võib toimuda õpilase või praktikaettevõtte algatusel. Õppesuunajuht või kuraator tutvub tekkinud olukorraga ja lahendab probleemi. Kui lahendust ei leita, lõpetatakse leping ennetähtaegselt poolte kokkuleppel.
Avaldatud 12.03.2020. Viimati muudetud 12.03.2020.