Sisetööde elektrik Eesti keel 60%/ Vene keel 40% (3 a.)

Sisetööde elektrik tase 4, tasemeõpe, kutsekeskharidus

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Sisetööde elektrik tase 4, kutsekeskharidusõpe 3 aastatEesti keel 60% / Vene keel 40%Statsionaarne, päevaõpe Põhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal. 

Tule kooli virtuaaltuurile.link opens on new page

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks BLRT Grupp, Enefit Green AS, Harmet OÜ . 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes ja tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist). 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Sisetööde elektrik, tase 4 kutseeksami. 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa koduleheltlink opens on new page

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad elektrikuna tööle minna elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevatesse ettevõtetesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi Elektroenergeetika ja Mehhatroonika ning Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia erialadele, Tallinna Polütehnikumisse jätkuõppena Sisetööde elektriku 5. tase jaotusvõrgu elektriku erialale. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnaslink opens on new pageSAIS keskkonnas">

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne (max 5p)
  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Kirjalik test (vene keeles) - hinnatakse õppija teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks valitud kutseala õpingute alustamiseks. Test koosneb viiest küsimusest. Aega testi lahendamiseks on 15 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti. (max 5 punkti)
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust. (max 5 punkti)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 15 punkti ja kandideerimislävend 9 punkti.

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Sisetööde elektrik tase 4, kutsekeskharidusõpe - õppekava ja rakenduskava link opens on new page

Avaldatud 01.03.2019. Viimati muudetud 14.06.2024.